Декасан

Діагнози, при яких застосовують ДЕКАСАН

Абсцес шкіри, фурункул і карбункул інших локалізацій МКХ L02.8
Абсцес шкіри, фурункул і карбункул кінцівки МКХ L02.4

Атеросклероз артерій кінцівок

МКХ I70.2
Відкрита рана колінного суглоба МКХ S81.0
Вульвовагініт МКХ N77.1

Гостра респіраторна вірусна інфекція

МКХ J06.9
Гострий алергічний бронхіт МКХ J20.9
Гострий бронхіоліт, викликаний іншими збудниками МКХ J21.8
Гострий вагініт МКХ N76.0
Гострий ларингіт МКХ J04.0
Гострий трахеїт МКХ J04.1
Інший гострий синусит МКХ J01.8
Інші гострі кон’юнктивіти МКХ H10.2
Кандидоз вульви і вагіни МКХ B37.3
Катаральний риніт МКХ J00
Післяопераційні рани МКХ Z48.0

Пневмонія, викликана Streptococcus pneumoniae

МКХ J13
Флегмона інших локалізацій МКХ L03.8
Хронічний бронхіт МКХ J42
Хронічний тонзиліт МКХ J35.0

Фармакологические свойства препарата Декасан

Декаметоксин () — антисептическое средство, бис-четвертичное аммониевое производное. Концентрируясь на цитоплазматической мембране микробной клетки, соединяется с фосфатидными группами липидов мембраны и нарушает ее проницаемость.
Декаметоксин оказывает выраженное бактерицидное действие на стафилококки, стрептококки, дифтерийную и синегнойную палочки, капсульные бактерии и фунгицидное действие на дрожжевые грибы, возбудителей эпидермофитии, трихофитии, микроспории, эритразмы, некоторые виды плесневых грибов (аспергиллы, пенициллы), антипротозойное действие на трихомонады, лямблии, вирицидное действие на вирусы. Высокоактивен в отношении микроорганизмов, устойчивых к действию антибиотиков (пенициллин, хлорамфеникол, тетрациклины, стрептомицин, мономицин, канамицин, неомицин, новобиоцин, эритромицин, олеандомицин и др.). Образование устойчивых к декаметоксину форм микроорганизмов при длительном применении происходит медленно. Бактериостатические (фунгистатические) концентрации препарата близки к его бактерицидным (фунгицидным), вирицидным, антипротозойным концентрациям. В процессе лечения Декасаном повышается чувствительность антибиотикорезистентных микроорганизмов к антибиотикам.
Препарат при наружном применении в виде промываний или примочек практически не всасывается через неповрежденную кожу, со слизистых оболочек и раневой поверхности.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Декасан чинить антимiкробну протигрибкову дію, концентрується на цитоплазматичнiй мембранi (ЦПМ) мiкробної клiтини i з’єднується з фосфатидними групами лiпiдiв мембрани, порушуючи проникнiсть ЦПМ мiкроорганiзмiв. Декаметоксин має виражений бактерицидний вплив на стафiлококи, стрептококи, дифтерiйну та синьогнiйну палички, капсульнi бактерiї та фунгiцидну дiю на дрiжджi, дрiжджоподiбнi гриби, збудники епiдермофiтiї, трихофiтiї, мiкроспорiї, еритразми, деякi види плiснявих грибiв (аспергiли, пенiцили), протистоцидну дiю на трихомонади, лямблiї, вiрусоцидну дiю на вiруси. Високоактивний вiдносно мiкроорганiзмiв, стiйких до антибіотикiв. Стiйкі до декаметоксину форми при тривалому застосуваннi утворюються повiльно i в незначній кількості. Бактерiостатичнi (фунгiстатичнi) концентрацiї подiбнi до його бактерицидних (фунгiцидних), вiрусоцидних, протистоцидних концентрацiй. У процесi лiкування препаратом підвищується чутливість антибiотикорезистентних мiкроорганiзмiв до антибiотикiв.

Фармакокінетика.

Препарат практично не всмоктується слизовими оболонками, неушкодженою шкiрою та рановою поверхнею.

Клінічні характеристики

Спосіб застосування та дози

При гнiйних та грибкових ураженнях шкiри, гнійних ранах розчин застосовувати у виглядi промивань, примочок. Для лiкування проктиту i виразкового колiту теплий розчин вводити у виглядi клiзм по 50–100 мл 2 рази на добу до повного зникнення ознак гострого запалення. Норицi при хронiчному парапроктитi промивати Декасаном щодня протягом 3–4 дiб. Для промивання сечового мiхура у дорослих пацієнтів розчин декаметоксину застосовувати пiсля попереднього розведення 1:7 очищеною водою у дозi 500–600 мл (на курс лiкування 7–20 промивань).

Ураження слизової оболонки порожнини рота лiкувати шляхом аплiкацiї по

25–50 мл протягом 10–15 хвилин або полоскання (100–150 мл). Дистрофiчно-запальну форму пародонтозу I-II ступеня у стадiї загострення лiкувати шляхом iригацiї теплим розчином патологiчних карманiв ясен (50–70 мл) або аплiкацiй на ясна до затухання запальних явищ. Хворим з кандидозним ураженням слизової оболонки рота, виразково-некротичним гiнгiвiтом призначати полоскання порожнини рота (100–150 мл) 4 рази на добу протягом 5–10 днiв.

Лiкування кандидозу мигдаликiв, хронiчного тонзилiту проводити промиванням лакун пiднебiнних мигдаликiв (50–75 мл на промивання).

Санацiю носiїв стафiлококу, дифтерiйної палички проводити шляхом полоскання розчином зiва, промивання лакун, зрошування носоглотки, мигдаликiв. Лакуни промивати 3–5 разiв через день.

У дорослих при абсцесi легенiв, бронхоектатичнiй хворобi, кiстознiй гіпоплазiї легень, ускладнених нагноюванням, хронiчному бронхiтi у фазi загострення Декасан вводити ендобронхiально:

  • через мiкротрахеостому по 25–50 мл 1–2 рази на добу; через трансназальний катетер по

    5–10 мл 1 раз на добу;

  • методом ультразвукових iнгаляцiй по 5–10 мл 1–2 рази на добу;
  • за допомогою лаважу трахеобронхiального дерева в об’ємi 100 мл.

Тривалiсть лiкування — 2–4 тижнi.

При лікуванні гнійно-запальних захворювань черевної та плевральної порожнин уражену ділянку заповнювати до країв Декасаном з експозицією не менше 10 хвилин. При необхідності, у тому числі при ушиванні «наглухо» (без дренажу), проводити багаторазове заповнення операційної порожнини з подальшим видаленням розчину до чистих промивних вод. Проточно-промивальне дренування порожнини виконувати за допомогою дренажів або пункційним методом.

Для лiкування мiкробних та грибкових трихомонадних уражень слизової оболонки пiхви Декасан використовувати у виглядi спринцювань (50–100 мл пiдiгрiтого до 38 °С препарату 3 рази на добу). У такий же спосiб проводити передпологову санацiю пологових шляхiв одноразово. Лiкування пiсляпологового ендометриту здiйснювати шляхом промивання теплим препаратом порожнини матки (150–200 мл) 2 рази на добу.

Знезаражування шкiри рук та гумових рукавичок проводити шляхом нанесення 5–10 мл препарату на попередньо вимиту поверхню, що пiдлягає дезінфекцiї, протягом 5 хвилин.

Очищенi медичнi iнструменти, загубники, трубки та обладнання дезінфiкувати шляхом занурення у розчин на 30 хвилин.

Діти.

Застосовувати для лікування дітей віком від 12 років з хронiчним бронхiтом у фазi загострення, методом ультразвукових інгаляцій по 5–10 мл 1–2 рази на добу. При інших показаннях досвід застосування дітям віком до 18 років відсутній.

Применение препарата Декасан

При гнойных и грибковых поражениях кожи, инфицированных ранах р-р применяют для промываний, примочек. Для промывания мочевого пузыря р-р декаметоксина применяют после предварительного разведения 1:7 очищенной водой в количестве 500–600 мл (на курс лечения — 7–20 промываний). Для лечения проктита и язвенного колита теплый р-р вводят в клизме по 50–100 мл 2 раза в сутки до полного устранения симптомов обострения заболевания. Свищи при хроническом парапроктите промывают Декасаном ежедневно в течение 3–4 дней.
При поражениях слизистой оболочки полости рта применяют в виде аппликаций по 25–50 мл в течение 10–15 мин или полосканий (100–150 мл). При дистрофически-воспалительной форме пародонтоза I–II степени в фазе обострения проводят ирригацию теплым р-ром патологических карманов десен (50–70 мл) или аппликации на десны до уменьшения выраженности воспалительных явлений. Больным с кандидозом слизистой оболочки полости рта, язвенно-некротическим гингивитом назначают полоскание полости рта (100–150 мл) 4 раза в сутки в течение 5–10 дней.
Лечение кандидоза небных миндалин, хронического тонзиллита проводят промыванием лакун небных миндалин (50–75 мл на промывание).
При носительстве стафилококка, дифтерийной палочки санацию проводят с помощью полоскания р-ром зева, промывания лакун, орошения носоглотки, миндалин. Лакуны промывают 3–5 раз через день.
При абсцессе легкого, бронхоэктатической болезни, кистозной гипоплазии легких, осложненной нагноением, хроническом бронхите в фазе обострения Декасан вводят эндобронхиально:

  • через микротрахеостому — по 25–50 мл 1–2 раза в сутки;
  • через трансназальный катетер — по 5–10 мл 1 раз в сутки;
  • методом ультразвуковой ингаляции — по 5–10 мл 1–2 раза в сутки;
  • при помощи лаважа трахеобронхиального дерева — в объеме 100 мл.

Продолжительность лечения — 2–4 нед.
Для лечения микробных, грибковых и трихомонадных вагинитов Декасан применяют в виде спринцеваний (50–100 мл подогретого до 38 °С препарата 3 раза в сутки). Таким же образом проводят предродовую санацию родовых путей однократно. Лечение послеродового эндометрита проводят путем промывания теплым препаратом полости матки (150–200 мл) 2 раза в сутки.
Дезинфекцию кожи рук, резиновых перчаток проводят путем нанесения 5–10 мл препарата на предварительно вымытую поверхность, равномерного распределения по всей поверхности, подлежащей дезинфекции, в течение 5 мин.
Очищенные медицинские инструменты, загубники, трубки и оборудование дезинфицируют путем погружения в р-р на 30 мин.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Фармацевтична: декаметоксин є катiонною поверхнево-активною речовиною, тому вiн несумiсний з милом та iншими анiонними сполуками.

Фармакодинамічна: декаметоксин пiдвищує чутливість антибiотикорезистентних мiкроорганiзмiв до антибiотикiв.

Особливості застосування.

Декаметоксин у концентрацiї, що застосовується в Декасанi, не має токсичної дiї. Тривале застосування Декасану не спричиняє жодних токсичних реакцiй. Пiдiгрiвання препарату до 38 °С перед застосуванням пiдвищує ефективнiсть дiї. При запальних явищах та при подразненнях шкіри препарат розводити дистильованою водою у співвідношенні 1:1 або 1:2.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Відсутні застереження щодо застосування у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Відсутні застереження щодо впливу на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.